OPŽP: Výzva č. 156. Posílit přirozené funkce krajiny

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
30.11.2021
Poskytovatel
Ministerstvo životního prostředí ČR
 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje v rámci Operačního programu životní prostředí výzvu pro podávání projektů na posílení přirozené funkce krajiny.  

Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

V rámci specifického cíle bude možno podporovat:

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

• vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů).

V rámci této aktivity budou akceptovány pouze projekty na vytváření a obnovu malých vodních nádrží nevyplývající z plánů dílčích povodí a ležící většinovou plochou mimo ZCHÚ, území Natura 2000 nebo biocentrum ÚSES.

 

English ☰ Menu