Program Partnerství znalostního transferu – Výzva III

Datum ukončení výzvy
13.10.2017
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 

Cílem programu je posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným tématem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum  a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.
Podporovanými aktivitami jsou: vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště. Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku: zlepšení výrobních procesů; vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb; zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace. Žadatelem mohou být malé a střední podniky, výzkumné organizace (partner zapojený do realizace projektu).
Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
Výše dotace: 0,5 – 5 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 70 % pro všechny typy žadatelů; podnik dále musí znalostní organizaci poskytnout finanční příspěvek 30 % z jejích ZV
Doba řešení: do 31. prosince 2020